โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

TOP 10 ผลงาน สนพ. ตลอดปี พ.ศ. 2559

  • 30 ธันวาคม 2559
  • 1246 ครั้ง
TOP 10 ผลงาน สนพ. ตลอดปี พ.ศ. 2559
TOP 10 ผลงาน สนพ. ตลอดปี พ.ศ. 2559 
เนื่องในโอกาสที่ปีเก่ากำลังจะผ่านไป และเป็นปีที่ผมได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สนพ. เต็มปีเป็นปีแรก ผมขอเสนอTOP 10 ผลงาน สนพ. ตลอดปี พ.ศ.2559 ดังนี้ครับ....ติ ชมได้นะครับ น้อมรับคำแนะนำ 
1. ลอยตัว NGV เต็มรูปแบบ : คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ตัดสินใจลอยตัวราคา NGV แบบมีเงื่อนไขเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 และหลังจากเดือนกรกฎาคม 2559 เป็นต้นมา ราคาก็สามารถลอยตัวได้เต็มรูปแบบทำให้กลไกราคา NGV สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง 
2. ริเริ่มระบบเสรี LPG : คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) อนุมัตินโยบายเปิดเสรีการนำเข้า LPG พร้อมนำเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เพื่อทราบเมื่อเดือนธันวาคม 2559 ซึ่ง LPG จะเป็นพลังงานฟอสซิล ประเภทล่าสุดและสุดท้ายที่จะได้ใช้ระบบกลไกตลาดที่มีการแข่งขันสูงและราคาที่ลอยตัวขึ้น-ลง ตามต้นทุนที่แท้จริงต่อไปครับ 
3. พัฒนานโยบายส่งเสริม Electric Vehicle (EV) และ Charging Station : คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) อนุมัติแผนส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า เมื่อเดือนพฤษภาคม 2559 พร้อมๆ กับที่ สนพ. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการสนับสนุนการติดตั้ง Charging Station 150 หัวจ่าย ภายในปี 2561 นำไปสู่การเริ่มกลไกการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบในประเทศไทย 
4. อนุมัติพร้อมขับเคลื่อนแผน Smart Grid : คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) อนุมัติแผนขับเคลื่อนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) เพื่อเป็นตัวนำไปสู่นโยบาย “Energy 4.0” สู่การปฏิบัติจริง คาดว่าเทคโนโลยี Smart Grid นี้จะช่วยขจัดอุปสรรคด้านระบบสายส่งไฟฟ้า และจะนำไปสู่การลงทุนในพื้นที่นำร่องที่จะมีสัดส่วนการผลิตและใช้พลังงานทดแทนสูง และความสามารถในการอนุรักษ์พลังงานเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต 
5. เปลี่ยนผ่านระบบการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy : RE) จาก Adder เป็น FiT เต็มรูปแบบ : ยุติการอนุมัติโครงการภายใต้ระบบ Adder และนำระบบ Feed-in-Tariff (FiT) มาใช้ โดยได้ดำเนินการประกอบกับหลักเกณฑ์ในการประมูลแข่งขันด้านราคา หรือ Competitive Bidding โดยเริ่มที่พื้นที่ภาคใต้ก่อนนำไปขยายผลทั้งประเทศในปีหน้า 
6. สนองรับการใช้ ม.44 แก้ปัญหาผังเมืองที่พันธการการพัฒนาพลังงานทดแทน : สนองนโยบายการแก้ปัญหาการลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนที่มักจะติดขัดในประเด็นด้าน “ผังเมือง” จึงมีการเสนอ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) อนุมัติหลักเกณฑ์ในการได้รับยกเว้น เพื่อให้สอดรับกับคำสั่ง คสช.ที่ 4/59 ที่แก้ไขปัญหาดังกล่าว 
7. ปรับปรุงระบบสนับสนุนทุนวิจัยด้านพลังงานใหม่ : เน้นงานวิจัยมุ่งเป้า เช่น การตัดสินใจทุ่มงบกว่า 700 ลบ. สนับสนุนการวิจัยงานด้าน Energy Storage Systems (ESS)  
8. ขยายกรอบความร่วมมือ MOU ไฟฟ้า ไทย-ลาว 9,000 MW : เจรจาและลงนามบันทึกความเข้าใจด้านไฟฟ้า กับ สปป.ลาว ในการเชื่อมโยงเพื่อป้อนกลับไฟฟ้าสู่ประเทศไทย ขยายกรอบการซื้อไฟฟ้า 9,000 MW ภายในปี 2579 (จากเดิม 7,000 MW) และใช้เป็นพื้นฐานในการเชื่อมโยงและพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนต่อไป 
9. ปฏิรูปโครงสร้างกองทุนน้ำมัน และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน : ผลักดันการปฏิรูปกองทุนด้านพลังงานทั้ง 2 กองทุน คือ การจัดทำร่าง พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และระเบียบว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่จะนำไปสู่การบริหารกองทุนอย่างมืออาชีพ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
10. ประชาสัมพันธ์ “รวมพลังหาร 2” ผลักดันยอดใช้หลอด LED และอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน : เดินหน้าต่อเนื่องกับแคมเปญ “รวมพลังหาร 2” ไม่ว่าจะเป็น รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์ หรือจะเป็น รวมพลังหาร 2 ลดครึ่ง ใช้ครึ่ง เพื่อรณรงค์ให้คนไทยตระหนักรู้คุณค่าพลังงาน ใช้อย่างประหยัด คุ้มค่าที่สุด นำไปสู่การขยายตลาดของสินค้าประหยัดพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟ LED เครื่องปรับอากาศแบบ Inverter เป็นต้น ผมเตือนตัวเองตลอดว่า "งานยังไม่เสร็จ" และตั้งใจว่าปีหน้าฟ้าใหม่ จะตั้งใจสานงานต่อให้ดียิ่งขึ้นๆ ไป ครับ ขอส่งท้ายปีเก่าและรอต้อนรับปีใหม่ปีระกา ปี 2560 ในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า