โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้ทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน

  • 10 ตุลาคม 2559
  • 2713 ครั้ง
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้ทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน

ปัจจุบันเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage Sysytems) ในประเทศไทย จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเป็นพลังงานกระแสหลักต่อไปในอนาคต จึงได้จัดตั้งโครงการสนับสนุนการศึกษาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน ปีงบประมาณ 2559 โดยวิจัยวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมใหม่โดยนักวิจัยไทย และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบเก็บพลังงานในด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในช่วงเปิดให้ทุน สำหรับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่สนใจสามารถคลิกดูรายละเอียดของการขอรับทุนวิจัยได้ที่ www.facebook.com/ThailandEnergyStorage และ www.thailandenergystorage.in.th เปิดรับข้อเสนอโครงการถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2559