โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังงานหาร 2 "

สื่อประชาสัมพันธ์ รวมพลังหาร 2 ประหยัดชัวร์