โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

โครงการรวมพลังหาร 2 ร่วมสำนึกหาร 2 ถึงความสำคัญเนื่องในวันเกษตรกรไทย

  • 14 พฤษภาคม 2561
  • 915 ครั้ง
โครงการรวมพลังหาร 2 ร่วมสำนึกหาร 2 ถึงความสำคัญเนื่องในวันเกษตรกรไทย
โครงการรวมพลังหาร 2 ร่วมสำนึกหาร 2 ถึงความสำคัญเนื่องในวันเกษตรกรไทย
ซึ่งในวันนี้จะประกอบไปด้วย 2 พระราชพิธี ที่จะมีการจัดขึ้น คือ พระราชพิธีพืชมงคล และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญทุกปี ที่ท้องสนามหลวง 

ซึ่งพิธีนี้เป็นพระราชพิธีเก่าแก่สืบทอดมาแต่โบราณ จุดหมายเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรของชาติ ซึ่งพิธีพระราชพิธีพืชมงคล เป็นพิธีกรรม ทำขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ เช่น ข้าวชนิดต่างๆ ถั่ว งา มัน เผือก เพื่อให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้น เกิดความอุดมสมบูรณ์ เจริญงอกงาม และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีเริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าว และถือเป็นการประกาศว่า บัดนี้ฤดูการแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้ว

ปล. ข้าวทุกเม็ดทุกจานมาจากหยาดเหงื่อนแรงงานของพี่น้องเกษตรกรไทย มาช่วยกันสำนึกหาร 2 เรื่องดีๆ ที่ชาวหาร 2 ทำได้ 

#วันพืชมงคล
#ยิ่งใช้ร่วมกัน #ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน