ส่งเสริมกิจกรรมภายใต้ โครงการฯ

"รวมพลังหาร 2 "

'

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 17.00 - 18.00 น. ณ Hall 2 อิมแพค เมืองทองธานี (Booth no.S8)

  • 9 มกราคม 2559
  • 1120 ครั้ง
วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 17.00 - 18.00 น. ณ Hall 2 อิมแพค เมืองทองธานี (Booth no.S8)

กำหนดการ

เปิดตัวแอพพลิเคชั่น “เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์”
วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 17.00 - 18.00 น.
ณ Hall 2 อิมแพค เมืองทองธานี (Booth no.S8)


16.30 - 17.00 น. ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติ / สื่อมวลชน พร้อมรับของที่ระลึก
              17.00 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ / นาเข้าสู่กิจกรรมเปิดตัวแอพพลิเคชั่น
              17.05 น. ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อานวยการสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
                              กล่าวถึงที่มาของกิจกรรมและแอพพลิเคชั่น เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์
             17.10 น. พิธีเปิด แอพพลิเคชั่น “เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์” โดย
                              ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อานวยการสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
                              ผู้บริหารระดับสูง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
                              ผู้บริหารระดับสูง บริษัท เวิลด์แฟร์ จากัด
                              พร้อมด้วยผู้บริหาร สนพ. และเซเลบริตี้ด้านไอที
                             - ทำาการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น
                             - ถ่ายภาพร่วมกัน
             17.20 น. ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อานวยการสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
                             และเซเลบริตี้ด้านไอที ดร.ปานระพี รพิพันธุ์
                             ร่วมสนทนาเรื่อง แอพพลิเคชั่น “เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์”
             17.40 น. กิจกรรมจับรางวัลมอบแก่ผู้ร่วมโหลดแอพพลิเคชั่นในบูธ
             18.00 น. สิ้นสุดกิจกรรม