Thesis The Series#5 "กองทุนอนุรักษ์ฯ สร้างสรรค์ โปร่งใส ยั่งยืน"

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2535 เพื่อกำหนดมาตรการกำกับดูแล และส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและเป็นเงินช่วยเหลือ หรืออุดหนุนการดำเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงานของประเทศ และยังคงเดินหน้ามุ่งมั่น ขับเคลื่อนภารกิจด้านพลังงานของประเทศ สร้างสรรค์นวัตกรรม สนับสนุนส่งเสริมการลงทุน พัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก เพื่อพัฒนาพลังงานไทยให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป หากใครพลาดคลิปหนังสั้นกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆ เราจะไม่หยุดพัฒนาและส่งเสริมแหล่งพลังงานใหม่ เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของทุกคน......ตลอดไป #กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน #สร้างสรรค์โปร่งใสยั่งยืน #ThesisTheSeries