โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์"

'

แนวคิด
“สานต่อโครงการจากลดครึ่ง ใช้ครี่ง สู่การสร้าง วัฒนธรรมประหยัด.....วัฒนธรรมหาร 2 ” 
ภารกิจของโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ประหยัดพลังงานในภาคประชาชนที่ผ่านมา สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เล็งเห็นว่าสังคมไทยกำลังก้าวสู่สังคมดิจิทัลมากขึ้น อันเนื่องมาจากการพัฒนาและขยายตัวอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี จึงได้ขับเคลื่อนโครงการ “รวมพลังหาร 2 ประหยัดชัวร์” เพื่อสร้างจิตสำนึก โดยมุ่งเน้นการลดใช้พลังงานที่เกินจำเป็น ลดครึ่ง เท่ากับ ลดใช้พลังงานที่เกินความจำเป็น ใช้ครึ่งเท่ากับใช้พลังงานแค่ที่ควรใช้ ลดครึ่งใช้ครึ่ง ความสะดวกสบายไม่ลดลง
วันนี้การรณรงค์โครงการ “รวมพลังหาร 2 ประหยัดชัวร์” กลับมาอีกครั้งหนึ่งได้เพิ่มดีกรีของการย้ำเตือนกระตุกจิตสำนึกที่ดีย้ำเตือนคนไทยให้หันมาใส่ใจคนรอบข้างและใส่ใจการประหยัดพลังงานมากขึ้น แค่ใช้พลังงานร่วมกันให้มากขึ้นจนกลายเป็น วัฒนธรรมประหยัด วัฒนธรรมหาร 2 เชิญชวนให้ทุกคนหันมาแบ่งพลังงานใช้ร่วมกันในเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้นิยาม “ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์”

นิยาม 
ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์ 
เพราะโลกใบใหญ่แคบลงเรื่อยๆ ด้วยความเจริญของเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้นโดยไม่ได้คำนึงว่าสิ่งเหล่านั้นจะทำให้มีการใช้พลังงานมากขึ้นหลายเท่าตัว

จากที่เคยร่วมกันใช้ไฟดวงเดียวกัน แอร์ตัวเดียวกัน รถคันเดียวกัน ก็กลายเป็นต่างคน ต่างใช้ ต่างคน ต่างอยู่ โลกของใคร โลกของมัน 
ความสะดวกสบายของชีวิตที่แลกมาด้วยความสิ้นเปลือง ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะทำอะไรร่วมกัน ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมประหยัด วัฒนธรรมหาร 2 หันมาแบ่งพลังงานใช้ร่วมกัน “ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์”

  • เพื่อสร้างจิตสำนึกการประหยัดพลังงาน และสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจหลักคิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน
  • เพื่อนำสาร “การประหยัดพลังงาน” สู่กลุ่มเป้าหมายที่หวังผลได้อย่างตรงจุดและสร้างให้เกิดแนวร่วมโครงการ
  • เพื่อกระตุ้นกลุ่มเป้าหมายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานในทางที่พึงประสงค์
  • เพื่อสร้างกระแสการประหยัดพลังงานให้เป็นเทรนด์ผ่านช่องทางสื่อสารสมัยใหม่
  • เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อโครงการรวมพลังหาร 2 และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
  • ประชาชนทั่วไป ( ที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ)
  • สังคมออนไลน์

ส่งเสริมกิจกรรม