ชีวิตหาร 2 ลดครึ่ง ใช้ครึ่ง ประหยัดชัวร์

"ภายใต้โครงการ รวมพลังหาร 2 ประหยัดชัวร์"

'

           โครงการ “รวมพลังหาร 2 คิดก่อนใช้” เป็นโครงการที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนไทยใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วนปฏิบัติกันอย่างจริงจัง ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.) ในขณะนั้น ซึ่งปัจจุบันคือสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ทั้งนี้โครงการ “รวมพลังหาร 2 คิดก่อนใช้” ประสบความสำเร็จสามารถปลุกกระแสให้ประชาชนตื่นตัวและรู้จักการประหยัดพลังงานอย่างแพร่หลาย จะเห็นได้จากแคมเปญภาพยนตร์โฆษณาของ รวมพลังหาร 2 ทำให้คนทุกรุ่นในตอนนั้นรู้จักและเข้าใจสื่อความหมายจากภาพยนตร์โฆษณาที่เผยแพร่อย่างดี อาทิ ภาพยนตร์โฆษณาชุด อาเม้ง ป.ปลา, ชุดทางเดียวกันไปด้วยกันโดยป๋าเทพ โพธิ์งาม, ชุดแหล่หาร 2 ของโน้ส-อุดม แต้พานิช โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุด อาเม้ง ป.ปลา ที่ทำให้คนไทยท่องจำอาขยาน ป.ปลา นั้นหายาก...ติดปากกันจนมาถึงทุกวันนี้

อย่างไรก็ดีในขณะที่ปริมาณการใช้พลังงานของประเทศยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่ด้านการจัดหาพลังงานให้มีความเพียงพอต่อความต้องการมีข้อจำกัด ทำให้ยังต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ ต้องสูญเสียเงินตราในการนำเข้าพลังงาน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาวะเศรษฐกิจและความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงต้องมีการบริหารจัดการด้านการใช้พลังงานควบคู่ไปด้วย โดยการรณรงค์ให้เกิดการลดใช้พลังงานซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถทำได้ทันที

วันนี้ กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จึงกลับมาตอกย้ำรณรงค์กับภาคประชาชนอีกครั้งผ่านโครงการ “รวมพลังหาร 2 ประหยัดชัวร์” เพื่อสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นมาตรการหนึ่งตามกรอบแผนอนุรักษ์พลังงาน (พ.ศ. 2558 -2579) หรือแผน EEP 2015 หนึ่งในแผน 5 เสาหลักด้านพลังงาน โดยมุ่งสนับสนุนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานให้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการย้ำเตือนการคิดก่อนใช้พลังงานทุกครั้งและทำให้เป็นนิสัย พร้อมกับแนะนำวิธีใช้พลังงานอย่างประหยัดที่สามารถนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้ทันทีและเห็นผลการประหยัดอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน อย่างหลอดไฟ LED เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 ที่มีค่า SEER หรือการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 เป็นต้น

ความหมายของ รวมพลังหาร 2 คือ “การร่วมแรงร่วมใจกัน ลดใช้พลังงาน ลดลงครึ่งหนึ่ง ซึ่งครึ่งหนึ่งหรือหาร 2 ในที่นี้ไม่สามารถวัดเป็นปริมาณค่าได้ แต่เป็นจิตสำนึกที่มีต่อการประหยัดพลังงาน โดยไม่กระเทือนต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และยังทำให้เรายังมีความสุข เท่ากับการหาร 2 คือ การประหยัด หรือลดใช้พลังงานที่เกินความจำเป็น

 • เดิมภายใต้สัญลักษณ์หรือโลโก้โครงการรวมพลังหาร 2 ซึ่งเป็นภาพลูกโลกที่มีเครื่องหมายหาร 2 และมีข้อความกำกับว่า “รวมพลังหาร 2 คิดก่อนใช้” ได้ทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์แคมเปญปลุกกระแสสร้างจิตสำนึกให้คนไทยตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างประหยัดคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งให้ตัวบุคคลมีวินัยคิดก่อนใช้พลังงานทุกครั้ง ซึ่งผลลัพธ์ของการรณรงค์ตามแนวคิดนี้ได้เกิดขึ้นและยังคงมีอยู่ในสังคมไทยอย่างแพร่หลายระดับหนึ่ง

  ถึงวันนี้ การรณรงค์ “รวมพลังหาร 2” ที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อเพิ่มดีกรีของ “การคิดก่อนใช้” ในการย้ำเตือนภารกิจสำคัญให้มากขึ้นในการสร้างความตระหนักรู้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้กับประชาชน โดยจะมีการปรับข้อความสื่อสารใหม่ ซึ่งพัฒนาให้สอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบันที่ผู้คนเข้าใจความหมายของการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว โดยการยกระดับแนวคิดสู่แนวทางการลงมือปฏิบัติได้จริงว่า “รวมพลังหาร 2 ประหยัดชัวร์” ด้วยการเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงในการประหยัดพลังงาน ซึ่งถือเป็นก้าวต่อไปของคนไทยที่สามารถลงมือทำและประหยัดได้จริง เห็นผลอย่างแน่นอน ทั้งการประหยัดพลังงาน ประหยัดการสูญเสียเงินตราออกต่างประเทศ และที่สำคัญประหยัดเงินในกระเป๋าของเราเอง

  : สื่อถึงความทันสมัย- คงรูปลักษณ์ของโลโก้ที่มีสัญลักษณ์ เครื่องหมายหาร 2 บนลูกโลก เพราะมีความทันสมัย แม้จะผ่านมา 20 ปี ก็สามารถสื่อความหมายได้อย่างเข้าใจว่า เป็นการลดใช้ลงครึ่งหนึ่ง

  : สื่อถึงความหมาย – ปรับข้อความสื่อสารโลโก้จาก “รวมพลังหาร 2 คิดก่อนใช้” มาเป็น “รวมพลังหาร 2 ประหยัดชัวร์” โดยภารกิจของโลโก้ยังคง กระตุ้นให้ผู้คนคิดและเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้พลังงาน แต่ปรับเปลี่ยนข้อความที่สื่อสารยกระดับจาก จิตสำนึกที่คิดก่อนใช้ มาสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจำ ซึ่งสามารถทำได้ทันที และเป็นผลว่าเกิดความประหยัดได้แน่นอน

  : สื่อสื่อถึงอารมณ์ร่วม - การปรับเน้นตัวอักษร หาร 2 บนลูกโลกให้มีความคมชัดขึ้น เพื่อสื่อถึงอารมณ์ในความร่วมมือกันอย่างเข้มข้นยิ่งขึ้นในการลดใช้พลังงาน

  : การใช้สี –ยังคงสีเขียวเดิมที่มีความหมายถึง การเติบโตของการรวมพลังหาร 2 ของทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

  : มีลักษณะเฉพาะ – โลโก้ลูกโลกหาร 2 มีลักษณะเฉพาะที่จดจำง่าย จึงทำให้คาแรกเตอร์ของโลโก้มีอายุยืนยาวมาถึง 2 ทศวรรษ และสามารถนำไปใช้ร่วมกับสื่อต่างๆ หรือโครงการอื่น โดยมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ถูกจำแนกได้ว่าเป็นโลโก้ของรวมพลังหาร 2

ส่งเสริมกิจกรรม

ในวาระสถาปณา 25 ปี สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานและกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในปี 2560 เตรียมพบกับ นิทรรศการสืบสานพระราชปณิธานพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย "ก้าวมั่นคง ยั่งยืน พอเพียง" ณ สยามพารากอน วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2560

 17 กุมภาพันธ์ 2560   500 ครั้ง