ประหยัดได้ 11.72 ล้านบาท โดยใช้เงินลงทุน 5.67 ล้านบาท

ใน 2 ปี ประหยัดได้ เป็นมูลค่า 6.54 ล้านบาท

ลดการใช้ไฟฟ้าคิดเป็นมูลค่าถึง 2.7 ล้านบาท/ปี

ประหยัดได้ 2.79 ล้านบาท/ปี